Strona Główna Strona Główna
JW 4808 Gołdap
 

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej
w JW 4808 w Gołdapi

 

 

Informuję, że Jednostka Wojskowa Nr 4808 w Gołdapi prowadzi nabór do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.
Kwalifikacje przeprowadzone są cyklicznie w każdy poniedziałek, godz. 10:00

Miejsce stawiennictwa:
Jednostka Wojskowa 4808 w Gołdapi
ul. Partyzantów 33
tel. 261-336-244
Warunki jakie powinni spełniać kandydaci:
- obywatelstwo polskie,
- wiek poniżej 33 roku życia,
- wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
- odbyta służba przygotowawcza i podpisany kontrakt do NSR lub zasadnicza służba wojskowa (nie uwzględnia się służby zastępczej),
- odbyte ćwiczenia rotacyjne,
- niekaralność,
- dobry stan zdrowia.

Podczas kwalifikacji kandydat powinien posiadać:
• Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zwiększonego wysiłku fizycznego w ramach sprawdzianu z WF,
• strój sportowy,
• dokument (dowód osobisty, książeczkę wojskową, prawo jazdy, kopia kontraktu NSR),
• zaświadczenie o odbytych ćwiczeniach rotacyjnych,
• inne dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz posiadane uprawnienia i kwalifikacje;
Zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej w JW 4808 dodatkowe informacje w sprawie wolnych stanowisk mogą uzyskać pod numerem tel. 261-124-746; 261-124-747 w WKU w Rybniku .