Strona Główna Strona Główna
Historia WKU w Rybniku
 

 


 

 

 HISTORIA

W maju 1951 roku na podstawie rozkazu Ministra Obrony Narodowej sformowano Wojskową Komendę Rejonową w Rybniku. Jej siedzibę zlokalizowano przy ul. Kościuszki nr 22. Obsadę personalną WKR Rybnik tworzyło 9 żołnierzy zawodowych i 3 pracowników cywilnych.

Od stycznia 1952 r. WKR Rybnik pod względem organizacyjnym i terytorialnym wraz z pozostałymi 12 WKR podlega Wojskowej Komendzie Wojewódzkiej Katowice utworzonej na podstawie zarządzenia Ministra Obrony Narodowej Nr 76 z dnia 17 grudnia 1951 r. Ta z kolei zostaje podporządkowana Dowództwu Okręgu Wojskowego Nr 5 - Kraków, a od 1954 po jego rozwiązaniu podporządkowana jest wraz z 13 podległymi WKR Śląskiemu Okręgowi Wojskowemu z siedzibą we Wrocławiu.

Kolejne lata to okres dalszych zmian w obsadzie, aż do roku 1956, w którym nastąpiła reorganizacja WKR z rozbiciem na Wojskową Komendę Rejonową Rybnik Miasto i Wojskową Komendę Rejonową Rybnik Powiat z siedziba przy ul. Buczka 4. W roku 1957 nastąpiła dyslokacja obu WKR na ul. Gliwicką, gdzie w kompleksie budynków po Samodzielnym Batalionie Saperów zorganizowano siedziby WKR Rybnik Miasto i WKR Rybnik Powiat.

W tym kształcie organizacyjnym i terytorialnym Wojskowe Komendy Regionalne funkcjonowały do roku 1960, który przyniósł następne zmiany organizacyjne. Utworzono bowiem oddzielnie funkcjonujące instytucje - Wojskową Komendę Rejonową Rybnik oraz Wojskową Komendę Rejonową Wodzisław Śl. z siedzibą w Rybniku. Z rozformowanego WKR Rybnik Powiat część personelu przeszło do WKR Rybnik, która od tej zmiany administruje zarówno miastem, jak i powiatem.

Rozkazem MON Nr 031 z dnia 1 grudnia 1964 został utworzony Wojewódzki Sztab Wojskowy Katowice. Szef WSzW Katowice zarządzeniem Nr 03 z dnia 02. 01. 1965 r. tworzy dnia 01.02. 1965 r. Powiatowy Sztab Wojskowy Rybnik. Na terenie województwa katowickiego zorganizowano w ten sposób 16 Powiatowych i Miejskich Sztabów Wojskowych. Nowo zorganizowany PSzW Rybnik zadania służbowe w roku 1965 wykonuje w składzie 9 oficerów 3 podoficerów oraz 10 pracowników cywilnych. W grudniu 1974 r. przeprowadzono następną reorganizację sztabów wojskowych, w wyniku której utworzono Wojskowe Komendy Uzupełnień, w tym WKU Rybnik, która powstaje po likwidacji PSzW Rybnik, Wodzisław Śl. oraz Racibórz. Siedziba WKU Rybnik znajduje się przy ul. W. Piecka (obecnie ul. Piłsudskiego 2). Swym zasięgiem WKU Rybnik obejmowała terytoria ówczesnych powiatów po zmianie podziału administracyjnego kraju i utworzeniu 49 województw, w tym województwa katowickiego.

Reforma ustroju administracji publicznej dokonana w 1998 r. w wyniku wprowadzenia zasadniczego podziału terytorialnego państwa nie zmieniła nazwy istniejących WKU, jedynie uległ zmianie teren administrowany przez WKU Rybnik w odniesieniu do niektórych gmin. Rozporządzeniem MON z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedziby oraz terytorialnego działania WSzW i WKU zmieniono nazwę Wojskowej Komendy Uzupełnień Rybnik na Wojskową Komendę Uzupełnień w Rybniku. W związku z przebudową i modernizacją Sił Zbrojnych WKU w Rybniku na przełomie roku 2002/2003 oraz 2010/2011 poddana była zmianom strukturalno – organizacyjnym. Następuje zmiana struktury etatowej stanowisk służbowych. Zadania służbowe począwszy od 01.01.2011 r. WKU w Rybniku realizuje w obsadzie 6 oficerów oraz 18 pracowników wojska. Obecnie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień z dnia 04 marca 2010 roku (Dz. U. z 2010 r., Nr 41, poz. 242) Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku, zasięgiem działania obejmuje:

 

Zgodnie z art. 13c ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.) terenowymi organami administracji wojskowej (TOAW) kierował Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dniem 1 stycznia 2014 r. wprowadziła nowe zasady kierowania TOAW przenosząc kompetencje do kierowania tymi organami z Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych na Ministra Obrony Narodowej. Tym samym dostosowuje podporządkowanie tych organów do ogólnych zasad funkcjonowania administracji publicznej w państwie, które zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) są podporządkowane właściwemu ministrowi. Jednocześnie uchwalona 24 kwietnia 2014 r. nowelizacja ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w swoim uzasadnieniu wskazuje na wyłączenie TOAW z podległości Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i podporządkowanie właściwemu organowi konstytucyjnemu – Ministrowi Obrony Narodowej – a w ramach regulaminu organizacyjnego jego urzędowi. Szefowie WSzW będą więc podporządkowani bezpośrednio Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wchodzącego w skład urzędu MON.

Źródło: http://www.sgwp.wp.mil.pl/pl/1_1205.html