Strona Główna Strona Główna
Osoby funkcyjne
 


KOMENDA
 
Działalnością Wojskowej Komendy Uzupełnień kieruje Wojskowy Komendant Uzupełnień, w oparciu o obowiązującą zasadę jednoosobowego dowodzenia
 
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień - ppłk Andrzej SYGULSKI
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobiście działalnością podległych mu komórek organizacyjnych i osób funkcyjnych przez określenie celów, stawianie zadań i egzekwowanie ich wykonania, stwarzając odpowiednie warunki umożliwiające ich realizację.
 
Wojskowy Komendant Uzupełnień jest przełożonym całego stanu osobowego instytucji i podlega bezpośrednio szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach.
 
Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień bezpośrednio podporządkowane są następujące komórki wewnętrzne WKU i osoby funkcyjne nimi kierujące a także osoby funkcyjne nie będące szefami komórek wewnętrznych:
 • Szef wydziału – zastępca wojskowego komendanta uzupełnień (Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami) – mjr Krzysztof SZMYT;
 • Szef wydziału (Wydział Rekrutacji) – mjr Wacław WOJACZEK;
 • Referent prawno – administracyjny – p. Wioleta ROJEK;
 • Starszy informatyk – p. Iwona DUDA;
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych - p. Kornelia SAŁBUT 
 • Kierownik kancelarii tajnej – p. Sylwia KRUCZEK;
 • Samodzielny referent – p. Piotr HAJDUCZEK.
 
Komendant sprawuje funkcje organu pierwszej instancji w procesie postępowania administracyjnego.
 
 
Do głównych zadań Wojskowej Komendy Uzupełnień należy:
 • zapewnienie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
 • administrowanie rezerwami osobowymi oraz środkami transportowymi i maszynami;
 • wykonywanie świadczeń na rzecz obrony;
 • współpraca z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
 • utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej poprzez zachowanie w sprawności uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych;
 
 
 
WYDZIAŁ PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO I ADMINISTROWANIA REZERWAMI
 
 
Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami jest przeznaczony do administrowania rezerwami osobowymi, środkami transportowymi i maszynami, zabezpieczenia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych oraz realizacji zadań mobilizacyjnych WKU.
 
 
Szef wydziału – z-ca wojskowego komendanta uzupełnień – mjr Krzysztof SZMYT
 
Do głównych zadań Wydziału należy:
 • administrowanie rezerwami osobowymi, środkami transportowymi i maszynami oraz realizacja przedsięwzięć mobilizacyjnych, a także prowadzenie ewidencji potrzeb mobilizacyjnych,
 • planowanie i przygotowanie zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych,
 • koordynowanie czynności mobilizacyjnych z organami samorządu terytorialnego, urzędami i instytucjami publicznymi oraz podmiotami gospodarczymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, wykonującymi zadania mobilizacyjne na rzecz sił zbrojnych oraz powiadamianie tych jednostek o zarządzaniu realizacji przedsięwzięć mobilizacyjnych;
 • realizacja przedsięwzięć rekonwersyjnych na rzecz byłych żołnierzy zawodowych, żołnierzy przewidzianych do zwolnienia z terenu administrowanego spełniających wymogi w zakresie pomocy re konwersyjnej.

   


 

 WYDZIAŁ REKRUTACJI

Wydział Rekrutacji jest przeznaczony do organizowania i realizacji zadań w zakresie promowania i naboru do zawodowej służby wojskowej oraz rekrutacji do szkolnictwa wojskowego.

 
Szef Wydziału  - mjr Wacław WOJACZEK
 
Do głównych zadań wydziału należy:
 • prowadzenie rekrutacji do zawodowej służby wojskowej, Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) i szkół wojskowych;
 • przeprowadzenie i uczestniczenie w kwalifikacji wojskowej;
 • kierowanie ochotników do odbycia służby wojskowej i szkolenia w zakresie uzyskania kwalifikacji przydatnych w wojsku;
 • działalność promocyjna w zakresie naboru do zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego i NSR;
 • utrzymywanie stałej współpracy z lokalnymi mediami i prasą w zakresie promocji zawodowej służby wojskowej, szkolnictwa wojskowego i NSR;
 • prowadzenie aktualnej bazy wakatów w jednostkach wojskowych przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych oraz dla żołnierzy rezerwy w ramach NSR.