Strona Główna Strona Główna
Ochrona informacji niejawnych
 

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
 
Pion Ochrony jest komórką właściwą w zakresie koordynowania i nadzorowania realizacji zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Rybniku.
Sprawuje funkcje kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
Realizuje zadania związane z zapewnieniem obsługi kancelaryjnej oraz prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych.
Za ochronę informacji  niejawnych (wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych lub przechowywanych) odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej – Wojskowy Komendant Uzupełnień.
Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień podlega bezpośrednio pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zwany dalej "pełnomocnikiem ochrony", który odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 
W skład pionu ochrony wchodzą następujące osoby funkcyjne:
 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych – p. Kornelia SAŁBUT;
 • Kierownik kancelarii tajnej – p. Sylwia KRUCZEK;
 • Kierownik kancelaii – p. Joanna GUZY;
  
Zadania pionu ochrony informacji niejawnych WKU m.in. obejmują:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczenstwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewdencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w WKU, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwycajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.
 
Pion ochrony informacji niejawnych współpracuje z:
 1. Pełnomocnikiem Szefa WSzW w Katowicach ds. ochrony informacji niejawnych;
 2. SKW w zakresie prowadzenia postępowań sprawdzających;
 3. Żandarmerią Wojskową i Policją w zakresie ochrony fizycznej obiektu;
 
 
WAŻNE!
 
Na podstawie Decyzji 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r., zmieniającej decyzję w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, osoby nie będące żołnierzami, pracownikami Resortu Obrony Narodowej (interesanci) mogą wnieść urządzenia do przetwarzania obrazu i dźwięku, jedynie w celu zdeponowania ich w depozytorze.