Strona Główna Strona Główna
Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu
 

Ośrodek Szkolenia Jednostka Wojskowa Komandosów

prowadzi rekrutację do zawodowej służby wojskowejOsoby ubiegające się o powołanie do służby kandydackiej mają obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej ośrodka www.commando.mil.pl.
Planowane uruchomienie rejestracji elektronicznej od 24 lipca 2017 r.
Planowany termin egzaminów październik / listopad 2017 r.
Egzamin obejmuje : analizę ocen na świadectwie ukończenia szkoły, sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
Egzaminy będą przeprowadzane w JWK Lublińcu.
Za egzamin wstępny do Ośrodka Szkolenia opłaty nie są pobierane.
Ośrodek nie zapewnia przejazdu, wyżywienia oraz noclegów w czasie egzaminu.
Planowany termin rozpoczęcia szkolenia luty 2018 r.
Okres szkolenia na żołnierzy zawodowych wynosi 6 miesięcy.

  1. O powołanie do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia mogą ubiegać się osoby zainteresowane, posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego;
  2. Spełniające warunki określone w art. 124 ust.2 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U.2016.1726 j.t z późn. zm.);
  • niekaralny sądownie,
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
  • wiek co najmniej 18 lat.
  • Ukończone gimnazjum — załączone świadectwo ukończenia gimnazjum do wniosku — warunek konieczny — w przypadku ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, studiów wyższych świadectwo lub dyplom dołączyć dodatkowo jako załącznik;
  • Dodatkowe punktowane umiejętności jak np. znajomość języka obcego, prawo jazdy kat. C, C+E, inne kursy i szkolenia, dodatkowe uprawnienie oraz dodatkowe kwalifikacje (technik: informatyki elektronik, gastronom, ratownik medyczny) oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu studiów.


Informacje o procesie rekrutacji są zamieszczona na stronie internetowej Ośrodka Szkolenia (www.commando.mil.pl).
Inne ważne informacje:
Przebieg egzaminu reguluje  „Regulamin prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz powoływania do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia”, który jest opublikowany na stronie Ośrodka Szkolenia.
Warunkiem powołania osoby zakwalifikowanej do służby kandydackiej w Ośrodku Szkolenia będzie podpisanie umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę, zgodnie z art. 124 ust. 6 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Podczas szkolenia elew otrzyma 640,00 PLN uposażenia netto.
Stosunek pracy kandydatów powołanych do służby kandydackiej wygasa z dniem stawienia się do tej służby z mocy prawa (art. 18 w związku z art.132 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych).
Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent zostanie wyznaczony na stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia szeregowego zawodowego w jednej z Jednostek Wojsk Specjalnych.


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia JWK.
Jednostka Wojskowa Komandosów - Ośrodek Szkolenia
ul. Sobieskiego 35 42-700 Lubliniec

więcej informacji: