Strona Główna Strona Główna
Szeregowy zawodowy
 

 


 

 KTO MOŻE ZOSTAĆ POWOŁANY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH?

 1. Żołnierz rezerwy, który ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe, odbył czynną służbę wojskową, ukończył co najmniej gimnazjum, posiadający przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne w wojsku, 
 2. Żołnierz służby kandydackiej posiadający ukończone co najmniej gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojkowego w ośrodku szkolenia

jeżeli posiada kwalifikacje przydatne w specjalności wojskowej, w jakiej ma pełnić służbę.

          
        W razie potrzeb Sił Zbrojnych, do korpusu szer.zaw. można powołać osobę pomimo niespełnienia wymagań wyżej określonych – która ukończyła co najmniej gimnazjum, posiada przygotowanie zawodowe i szczególne kwalifikacje lub umiejętności.
 

 
PROCEDURA POWOŁYWANIA ŻOŁNIERZY REZERWY
DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W KORPUSIE SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH
 

 1. Wojskowy komendant uzupełnień posiada wykazy jednostek wojskowych i stanowisk służbowych (specjalności wojskowych) przewidzianych dla szeregowych zawodowych, wraz z określeniem niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych (zawodowych) na poszczególnych stanowiskach;
 2. Żołnierz rezerwy zainteresowany pełnieniem zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych zgłasza się do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, który umożliwia mu zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej;
 3. Wojskowy komendant uzupełnień ustala, czy żołnierz rezerwy spełnia podstawowe warunki do powołania do służby w korpusie szeregowych zawodowych, zgodnie z wymogami określonymi w art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. czyli: żołnierz rezerwy, który odbył czynną służbę wojskową oraz ukończył co najmniej gimnazjum i posiada przygotowanie zawodowe lub kwalifikacje albo umiejętności przydatne…, oraz art. 2 ustawy: ,,Żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej’’;
 4. Żołnierz rezerwy składa pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień (za potwierdzeniem) wraz z zaświadczeniem z JW. Do wniosku dołącza:
 • życiorys,
 • odpis skrócony aktu urodzenia,
 • odpis lub kopie uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia, oraz potwierdzającego wymagane kwalifikacje (np. przygotowanie zawodowe, prawo jazdy),
 • odpis lub kopie uwierzytelnioną świadectwa pracy,
 • ksero dowodu osobistego,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
 1. Wojskowy komendant uzupełnień niezwłocznie kieruje żołnierza rezerwy do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz w zależności od potrzeb podejmuje działania w celu uzyskania przez żołnierza rezerwy poświadczenia bezpieczeństwa;
 2. Po skompletowaniu wszystkich dokumentów, wojskowy komendant uzupełnień przesyła je bezpośrednio do organu uprawnionego do powołania żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej;  Organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o powołaniu żołnierza rezerwy do zawodowej służby wojskowej, wskazując jednocześnie termin i miejsce skierowania żołnierza rezerwy celem podpisania kontraktu;
 3. Wojskowy komendant uzupełnień powiadamia żołnierza rezerwy o terminie     i miejscu podpisania kontraktu;
 4. Po podpisaniu kontraktu wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi, co najmniej 30 dni przed określoną w kontrakcie datą rozpoczęcia zawodowej służby wojskowej, kartę powołania i kieruje go do jednostki wojskowej, jednocześnie powiadamiając pracodawcę zatrudniającego żołnierza rezerwy o jego powołaniu do zawodowej służby wojskowej (żołnierz zgłasza się w tym celu do WKU);
 5. Żołnierz rezerwy rozpoczyna pełnienie zawodowej służby wojskowej z dniem stawienia się w jednostce wojskowej, stwierdzonym w rozkazie dziennym dowódcy jednostki;
 6. W przypadku nie stawienia się żołnierza rezerwy do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w kontrakcie lub nie wyrażenia zgody na podpisanie kontraktu, stosunek zawodowej służby wojskowej nie powstaje. W takim przypadku organ uprawniony do powołania wydaje rozkaz personalny stwierdzający wygaśnięcie rozkazu o powołanie do zawodowej służby wojskowej;
 7. W przypadku usprawiedliwienia przez żołnierza rezerwy przyczyn nie stawienia się w jednostce wojskowej do pełnienia zawodowej służby wojskowej w terminie określonym w kontrakcie, wojskowy komendant uzupełnień doręcza temu żołnierzowi rezerwy kartę powołania z nowym terminem stawiennictwa i kieruje żołnierza rezerwy do jednostki wojskowej, zgodnie z podpisanym nowym kontraktem określającym zmienioną datę rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej. Nowy kontrakt podpisuje organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe;
 8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku żołnierza rezerwy o powołaniu do zawodowej służby wojskowej, organ uprawniony do powołania wydaje decyzję administracyjną w tej sprawie i przesyła ją zainteresowanemu żołnierzowi rezerwy oraz właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień. Od otrzymanej decyzji przysługuje żołnierzowi rezerwy prawo odwołania.