Strona Główna Strona Główna
Reklamowanie
 
 

 REKLAMOWANIE OD OBOWIĄZKU PEŁNIENIA CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W RAZIE OGŁOSZENIA MOBILIZACJI I W CZASIE WOJNY

 

Procedurę reklamowania normuje rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (DzU Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.)
 
Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienie stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy a co za tym idzie zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie.
 
Reklamowanie dokonywane jest z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.
Reklamowanie z urzędu dotyczy osób które:
  • wykonują mandat posła, senatora i radnego
  • zajmują kierownicze stanowiska państwowe
  • ze względu na zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony
    i bezpieczeństwa państwa  (stanowiska te są określone w Zał. nr 1 do Rozp. Rady Ministrów
    z 21 września 2004r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej
    w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny )
 
Reklamowanie na wniosek dotyczy osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny skutkowałoby poważnym zakłóceniem pracy urzędu lub działalności gospodarczej.
WKU Rybnik - REKLAMACJE
Agnieszka HILTAWSKA tel. 261 124 715
 

  
MILITARYZACJA
 
 
Procedurę uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych (nadawania przydziałów org.-mob.) normuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie nadawania przydziałów org. -mob. do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 285, poz. 2847).
 
Militaryzacja stanowi szczególną formę wykonywania zadań obronnych przez cywilne struktury. Celem militaryzacji jest zapewnienie warunków do funkcjonowania administracji i gospodarki przestawianej na tory wojenne w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zadania Wojskowego Komendanta Uzupełnień w zakresie militaryzacji obejmują współpracę z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 
Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. W czasie pokoju przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej mogą otrzymać mężczyźni, którzy nie ukończyli 60 lat życia i kobiety, które nie ukończyły 50 lat życia.
Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek przydziały nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.