Strona Główna Strona Główna
NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 

NARODOWE SIŁY REZERWOWE I SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA

Nowelizacja przepisów „Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP” przewiduje nowe rodzaje służby wojskowej, między innymi służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Chętni do tej służby otrzymają przydziały kryzysowe.Warunkiem nadania przydziału kryzysowego jest zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR, między żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do wykonywania obowiązków w ramach NSR i złożył pisemny wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień o zawarcie kontraktu oraz spełnia warunki do jego zawarcia, a dowódcą jednostki wojskowej, w której ma być nadany ten przydział. W ramach tego przydziału żołnierz rezerwy odbywa do 30 dni ćwiczeń wojskowych w ciągu roku, wg ustalonego grafiku a ponadto może być powołany do pełnienia okresowej służby wojskowej, w tym służby poza granicami państwa.

 
            Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej:
 1. których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej – przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem;
 2. skierowanym lub wyznaczonym do służby poza granicami państwa pełnionej w ramach okresowej służby wojskowej – przysługują uprawnienia i świadczenia przewidziane dla żołnierzy zawodowych;
 3. zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby – przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.
W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany, za wyjątkiem umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz  w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na zasadach ogólnych.
 
Ochotnicy, którzy nie odbyli zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego a chcieliby w przyszłości być pełnić służbę w NSR, mogą ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej.
Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarna sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:
 1. co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych;
 2. co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów;
 3. co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów.
Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:
  1. dla żołnierza kształcącego się na oficera – do sześciu miesięcy;
  2. dla żołnierza kształcącego się na podoficera – do pięciu miesięcy;
  3. dla żołnierza kształcącego się na szeregowego – do czterech miesięcy.
 
Z dniem 2 stycznia 2014r. ujednolicono zasady rekrutacji do służby przygotowawczej poprzez wprowadzenie "Regulaminu rekrutacji ...". Dokument ten precyzuje sposób oceny poszczególnych ochotników oraz rekomendowania wojskowemu komendantowi uzupełnień kandydatów do powołania na poszczególne turnusy. Regulamin rekrutacji ..." dostępny jest do wglądu poniżej.


Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów do służby w NSR w jednostkach 6BPD.

MĘŻCZYŹNI

 Motoryka  Nazwa ćwiczenia
 Jedn. miary

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

 5  4  3  5  4  3  5  4  3

 Wytrzyma

-łość

 Marszobieg

na 3000m

min

/sek.

13.50 14.50
16.10
14.15
 15.15 16.35
14.40
15.40
17.00
 Siła  Podciąganie się na drążku wysokim
 ilość
 10 8
6
 9 7
5
 8 5
3
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 50 40
35
 45  35 30
40
30
25
 Szybkość  Bieg wahadłowy 10x10m.
sek.
31.0
32.0
33.2
 31.4 32.4
33.6
 31.8 32.8
34.0


KOBIETY


 Motoryka  Nazwa ćwiczenia
 Jedn. miary

   Gr. wiekowa

do 25 lat

Gr. wiekowa

26 - 30 lat  

   Gr. wiekowa

powyżej 30 lat

 5  4  3  5  4  3  5  4  3

 Wytrzyma

-łość

 Marszobieg

na 3000m

min

/sek.

4.45 5.10
5.50
5.00
5.20 6.05
5.15
5.35
6.20
 Siła  Podciąganie się na drążku wysokim
 ilość
 28 23
18
 25 20
15
 22 17
12
 Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.
 37 32
28
 35  30 26
33
28
24
 Szybkość  Bieg wahadłowy 10x10m.
sek.
27.0
28.0
29.5
 27.5 28.5
30.0
 28.0 30.0
30.5

OPIS ĆWICZEŃ:

 

Mężczyźni:

Marszobieg na 3000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 30 kandydatów. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatów rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Podciąganie się na drążku wysokim - odbywa się w stroju sportowym. Minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia – 220 cm. Na komendę „Gotów” kandydat wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych - pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz!” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość wykonanych prawidłowo  podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo podciągnięć.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydat przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.
Bieg wahadłowy 10 x 10 m - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kandydat rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Przewrócenie chorągiewki powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystywane są „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.

Kobiety

Bieg na 1000 m - odbywa się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub terenie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych). Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 kandydatek. Na komendę „Start” lub sygnał grupa kandydatek rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce – odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kontrolowana wykonuje podpór leżąc przodem na ławeczce, nogi złączone lub w lekkim rozkroku – maksymalnie na szerokość bioder. Na komendę „Ćwicz!” ugina ramiona tak, aby stawy barkowe znalazły się poniżej stawów łokciowych (sylwetka wyprostowana – tzn. barki, biodra
i kostki stóp stanowią linię prostą), następnie wraca do podporu i ponawia ćwiczenia. Ćwiczenie wykonuje się w jednym ciągu (bez przerw między kolejnymi powtórzeniami). Oceniający (kontrolujący) głośno odlicza ilość wykonanych prawidłowo powtórzeń. Jeżeli kontrolowana wykona ćwiczenie niezgodnie z opisem np.: nie ugnie ramion lub ich całkowicie nie wyprostuje, zatrzyma się, nie utrzyma całego ciała w linii prostej, oceniający (kontrolujący) podaje ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo powtórzeń.

Skłony tułowia w przód w czasie 2 minut - odbywa się w stroju sportowym. Na komendę „Gotów” kandydatka przyjmuje pozycję: leżąc tyłem z palcami rąk splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie, ramiona dotykają materaca, nogi ugięte w stawach kolanowych (maksymalnie do kąta prostego), stopy rozstawione na szerokość bioder, które mogą być przytrzymywane przez współćwiczącego lub zaczepione o dolny szczebel drabinki. Na komendę „Ćwicz!” wykonuje skłon tułowia w przód z jednoczesnym dotknięciem łokciami kolan i natychmiast powraca do leżenia, tak aby splecione place na głowie dotknęły podłoża (pierwsze powtórzenie). Oceniający (kontrolujący) głośno wymienia kolejno ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń. Jeżeli kontrolowana nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem, np.: „nie dotknie łokciami kolan lub w pozycji wyjściowej do ponowienia ćwiczenia nie dotknie powierzchni materaca obiema łopatkami oraz splecionymi i ułożonymi z tyłu na głowie palcami rąk”, oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę wykonanych prawidłowo skłonów.

Bieg zygzakiem „koperta” – odbywa się w stroju sportowym w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3 x 5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nie przekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowana rozpoczyna bieg zgodnie z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: „jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby, która jest próbą ostateczną.
ZASADY OCENY:

Sprawdzianowi podlega każdy kandydat na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych bez względu na wiek i płeć. Kandydat zalicza wszystkie konkurencje. Ocenę ze sprawdzianu sprawności fizycznej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z poszczególnych ćwiczeń, uzyskanych przez kandydata podczas tego sprawdzianu w następujący sposób:

 • średnia 4,51 i wyższa - ocena bardzo dobra;
 • średnia od 3,51 do 4,50 - ocena dobra;
 • średnia od 2,51 do 3,50 - ocena dostateczna;
 • średnia 2,50 i niższa - ocena niedostateczna.

Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej ze sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej jest uzyskanie przez kandydata na stanowisko w korpusie szeregowych zawodowych co najmniej trzech ocen pozytywnych z czterech ćwiczeń. Sprawdzian sprawności fizycznej zalicza się w ciągu jednego dnia. Wszystkie ćwiczenia objęte sprawdzianem zalicza się w ubiorze sportowym.Wszelkich informacji - chętnym do wymienionych form służby wojskowej - udzielają w WKU w Rybniku
lub telefonicznie pod nr 261 124 746 lub 261 124 747
pani Irena POROMBKA oraz pani Katarzyna GRODECKA.
 
 
 
 
 
 Szczegóły o naborze i służbie w NSR


  Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej

  Wniosek o zawarcie kontraktu

  Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego do Służby Przygotowawczej

   NSR - PASJA I WYZWANIE - Poradnik dla kandydata do NSR

 
 

 

   NSR - przepustka do zawodowej służby wojskowej - VADEMECUM

 

 

 

   NSR - przepustka do zawodowej służby wojskowej
 
 

   Informator dla pracodawców żołnierzy NSR

 

 
   Informator dla kandydatow do sluzby przygotowawczej