Strona Główna Strona Główna
szkolenia wojskowe kandydatów na oficerów OT
 
SZKOLENIA WOJSKOWE KANDYDATÓW NA OFICERÓW OT
 
 
Szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów Obrony Terytorialnej prowadzone jest przez uczelnie wojskowe, centra szkolenia oraz jednostki wojskowe WOT.
Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT obejmuje: żołnierzy terytorialnej służby wojskowej (posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie podstawowe i złożyli przysięgę wojskową oraz podoficerów i szeregowych posiadających wykształcenie wyższe, którzy ukończyli szkolenie wyrównawcze), a także żołnierzy rezerwy – podoficerów i szeregowych posiadających wyższe wykształcenie i spełniających warunki do powołania do pełnienia terytorialnej służby wojskowej.
 
Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT, składają wnioski do Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej oraz do wojskowych komendantów uzupełnień, w której prowadzone jest szkolenie podstawowe lub wyrównawcze w 2018 roku terminach:
 
do 1 marca
do 1 października
 
Wniosek o przyjęcie na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT powinien zawierać: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu oraz uzasadnienie, a także załączniki: odpis, uwierzytelnioną kopię albo po okazaniu oryginału, kopię dokumentu stwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskanych specjalizacji zawodowych oraz zaświadczenia o prawie do wykonywania zawodu (odpis lub uwierzytelniona kopia, albo po okazaniu oryginału, kopii dokumentu).
 
Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały wykształcenia wyższego. Warunkiem przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do takiej osoby jest przedłożenie stosownego dyplomu lub zaświadczenia wydanego przez uczelnie), najpóźniej w dniu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Podstawę do przyjęcia na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowią wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na które składają się: analiza złożonych dokumentów, rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której oceniane są predyspozycje do pełnienia służby w korpusie oficerów, motywacja do rozpoczęcia szkolenia, sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o powołanie do służby była karana za przestępstwo umyślne.
 
Podstawę przyjęcia kandydatów na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów OT stanowi rozkaz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej wydany na podstawie rekomendacji komisji kwalifikacyjnej, w skład której wchodzą przewodniczący, członek lub członkowie, sekretarz.
 
 
Kontakt : Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku

mjr Wacław WOJACZEK:  261 124 730
Pani Katarzyna GRODECKA: 261 124 747
wkurybnik.ot@ron.mil.pl