Strona Główna Strona Główna
Służba kandydacka
 

SŁUŻBA KANDYDACKA 
– przygotowanie do zawodowej służby wojskowej.
 

 

 
     Służbę kandydacką pełnią ochotnicy, którzy podjęli naukę w uczelniach wojskowych, szkołach podoficerskich i ośrodkach szkolenia.
Przygotowuje ich do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: oficerów, podoficerów i szeregowych zawodowych.
     Ogólny tryb rekrutacji i przebiegu tej służby określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014r. o służbie wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014r. , poz.1627).
Szczegóły dotyczące naboru do szkół wojskowych w danym roku, tj. wykaz szkół prowadzących nabór, terminy składania wniosków i limity miejsc dla kandydatów do szkolenia na poszczególne korpusy i grupy osobowe, zasady rekrutacji do poszczególnych szkół wojskowych, określa Minister Obrony Narodowej w drodze wydawanych corocznie:
 • „Decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów…”
 • „Zarządzenia w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy zawodowych do uczelni wojskowych na rok…”
     Do służby kandydackiej może ubiegać się osoba niekarana sądownie, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnaście lat i właściwy poziom wykształcenia.
Osoba zainteresowana składa wniosek o powołanie do służby kandydackiej:
 • do rektora – komendanta uczelni wojskowej w przypadku obiegania się o przyjęcie do szkoły oficerskiej lub akademii wojskowej,
 • do Dyrektora departamentu MON do spraw kadr, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień w przypadku obiegania się o przyjęcie:
  • na przeszkolenie oficerskie (absolwentów szkół wyższych),
  • do szkoły podoficerskiej,
  • do ośrodka szkolenia (na szeregowych zawodowych).
Do wniosku dołącza:
 1. życiorys;
 2. odpis skrócony aktu urodzenia;
 3. odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
 4. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia kwalifikacji;
 5. inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji lub umiejętności;
 6. potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych.
Osobę ubiegającą się o powołanie do służby kandydackiej kieruje się do:
  • wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej;
  • wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Po ustaleniu zdolności do zawodowej służby wojskowej, osoba przechodzi postępowanie rekrutacyjne w wybranej szkole (egzamin wstępny i rozmowa kwalifikacyjna zgodnie z uchwałą Senatu uczelni i komisji rekrutacyjnej).

Szczegóły dotyczące rekrutacji do szkół wojskowych zawierają:

 


 

SZKOLENIE KANDYDATÓW NA SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH.

 

I tak na przykład, zgodnie z wymienionym rozporządzeniem, wnioski o powołanie jako kandydata na szeregowego zawodowego powinny być składane w terminach: do 30 września i 31 marca. Daje to możliwość określenia dwóch cykli szkolenia, zgodnie z którymi postępowanie kwalifikacyjne odbywałoby się w maju i listopadzie, a proces szkolenia rozpoczynałby się w pierwszym przypadku 15 stycznia i kończył 15 czerwca, a w drugim rozpoczynałby się 15 lipca i kończył 15 grudnia.
Szkolenie kandydatów na szeregowych zawodowych obejmuje 2 etapy:
 • szkolenie podstawowe,
 • szkolenie specjalistyczne.
Po pozytywnym zakończeniu procedur rekrutacyjnych, kandydaci kierowani są przez macierzyste WKU do odpowiednich centrów szkolenia. Komendant centrum wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej.
 
     Szkolenie w ramach służby kandydackiej, obejmujące szkolenie podstawowe i specjalistyczne realizowane jest w wymiarze do 6 miesięcy.
 
Szkolenie podstawowe jest realizowane w wymiarze 3 miesięcy i składa się z trzech okresów szkolenia:
 1. szkolenia zapoznawczego,
 2. szkolenia indywidualnego,
 3. szkolenia końcowego.
W szkoleniu tym, oprócz szkolenia kandydatów z wiedzy ogólnej, kształtuje się ich tężyznę fizyczną, odporność psychiczną oraz wytrzymałość na trudy życia żołnierskiego.
Etapie ten jest swoistą selekcją, której celem jest wybór najbardziej wartościowych kandydatów na szeregowych zawodowych.
     Szkolenie podstawowe, powinno umożliwić określenie predyspozycji ochotników do służby w określonych jednostkach wojskowych i specjalnościach wojskowych, a także ocenę ich cech psychofizycznych i zdrowotnych.
     Po zakończeniu tego szkolenia przeprowadzony zostanie egzamin, którego celem będzie określenie poziomu opanowania nabytych umiejętności oraz sprawdzenie predyspozycji kandydata do dalszej służby wojskowej w aspekcie możliwości szkolenia specjalistycznego.
 
     Szkolenie specjalistyczne realizowane będzie w wymiarze do 3 miesięcy. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia okresu szkolenia zgodnie z decyzją dowódcy RSZ (wynikającą ze specyfiki programu szkolenia specjalistycznego danej specjalności wojskowej).
Na zakończenie szkolenia specjalistycznego przeprowadzony będzie egzamin końcowy.
Po jego pozytywnym zaliczeniu, szeregowi zostaną powołani do kontraktowej zawodowej służby wojskowej i skierowani do jednostek wojskowych, gdzie obejmą stanowiska służbowe.