Strona Główna Strona Główna
Kwalifikacja wojskowa
 

 


 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Kwalifikacja wojskowa - obejmuje całokształt przedsięwzięć mających na celu ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej i wstępnym przeznaczeniu do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Przeprowadzają ją wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych oraz starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie przedsięwzięć związanych z kwalifikacją wykonywane są także przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
W trakcie kwalifikacji wojskowej, wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są książeczki wojskowe.

Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkowe. Dotyczy to również osób, które z różnych przyczyn nie otrzymały wezwania. Za niezgłoszenie się do kwalifikacji wojskowej grożą sankcje w postaci grzywny i przymusowego doprowadzenia przez Policję.
Pamiętać należy o tym, że planując wyjazd za granicę lub zmianę miejsca zamieszkania, najpierw zgłosić się do kwalifikacji wojskowej. Praca za granicą nie jest żadnym usprawiedliwieniem niezgłoszenia się chyba, że osoba pracująca za granicą jest wymeldowana z kraju.

 

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2018 ROKU

 

 Rozpocznie się 30 stycznia, potrwa do 27 kwietnia i obejmie:

  • mężczyzn urodzonych w 1999 roku,
  • mężczyzn urodzonych w latach 1994 - 98, którzy nie zgłosili się jeszcze do kwalifikacji wojskowej,
  • osoby urodzone w latach 1997-98, wobec których orzeczono czasową niezdolność do czynnej służby wojskowej i okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • kobiety urodzone w latach 1994 - 1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, tj. kończące w tym roku szkoły medyczne, weterynaryjne, kierunki psychologiczne.


Do kwalifikacji wojskowej mogą zgłosić się osoby, które ukończyły 18 lat i chcą ochotniczo zgłosić się do służby wojskowej, jeżeli nie mają do tej pory orzeczonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawa: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2254).

Terminy funkcjonowania poszczególnych powiatowych komisji lekarskich (PKLek.)

PKLek. dla Miasta Rybnika: 20 luty - 23 marzec,
PKLek. dla Powiatu Rybnickiego: 5 - 23 marzec,
PKLek. dla Powiatu Raciborskiego: 12 luty - 12 marzec,
PKLek. dla Powiatu Wodzisławskiego: 15 luty - 22 marzec,
PKLek. dla Miasta Żory: 23 marzec - 5 kwiecień,
PKLek. dla Miasta Jastrzębie-Zdrój: 12 luty - 1 marzec.  
   

 

!!WAŻNE!!

    Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu przeszkody.

    Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są obowiązane zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia.