Strona Główna Strona Główna
Okresowa służba wojskowa
 

OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Wojskowe komendy uzupełnień gromadzą informacje o żołnierzach rezerwy – ochotnikach do okresowej służby wojskowej.      
 
     Okresowa służba wojskowa nie jest tożsama ze służbą zawodową, bo nie wynika z przepisów ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
     Żołnierzom pełniącym okresową służbę wojskową przysługują, odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego, uprawnienia żołnierzy pełniących kontraktową zawodową służbę wojskową, o której mowa w tej ustawie.
 
Powoływanie do okresowej służby wojskowej regulują przepisy:
 • art. 108 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie pełnienia służby okresowej (Dz.U. z 2015r. poz. 36).
 
Powoływanie do okresowej służby wojskowej następuje w przypadkach:
  • uzasadnionych potrzebami obrony państwa,
  • potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego,
  • zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
  • działań antyterrorystycznych,
  • ochrony mienia,
  • akcji poszukiwawczych,
  • ratowania lub ochrony zdrowia lub życia ludzkiego,
  • oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych lub niebezpiecznych,
  • wykonywania zadań przez Siły Zbrojne poza granicami państwa.
 
     Potrzeby uzupełnienia stanowisk żołnierzami służby okresowej, na podstawie wykazów stanowisk sporządzanych przez dowódców jednostek wojskowych zgłaszają dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. 
 
     Do służby okresowej mogą być powołani żołnierze rezerwy posiadający przydziały kryzysowe oraz inni ochotnicy, którzy złożą do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień pisemny wniosek w tej sprawie.
 
W ramach służby okresowej żołnierz może zostać skierowany do pełnienia tej służby poza granicami państwa.
 
     Czas trwania okresowej służby wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu miesięcy przez:
- dowódcę JW - w trakcie pełniena tej służby;
- wojskowego komendanta uzupełnień - przed powołaniem do jej pełnienia.
 
Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela personel Wydziału Rekrutacji WKU.
 
           
 
  Wzory druków:
        KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 
     WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY OKRESOWEJ