Strona Główna Strona Główna
Uprawnienia weteranów
 

WSTĘP
Z dniem 30 marca 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa. (Dz. U. Nr 205, poz. 1203). 
      Stosownie do jej zapisów osoby biorące udział w działaniach poza granicami państwa będą mogły ubiegać się o przyznanie statusu weterana bądź statusu weterana poszkodowanego. Ustawa dotyczy żołnierzy i pracowników.
 
I.      DEFINICJA WETERANA ORAZ WETERANA POSZKODOWANEGO.
Weteranem działań poza granicami państwa może być osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:
1)    misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewniania bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres, na jaki została skierowana, jednak nie krócej niż przez okres 60 dni;
2)    grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 
Weteranem poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa, może być osoba, która biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.
 
Działania poza granicami państwa — działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu, zapewniania bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej.
 
Misja pokojowa lub stabilizacyjna — działania określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117, z późn.zm.) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w art. 4 pkt 1 lit. a—f, w szczególności działania mające na celu utrzymanie lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom.
Organizacja międzynarodowa – Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Unia Europejska.  
 
II.        PRZYZNANIE STATUSU WETERANA ORAZ WETERANA  POSZKODOWANEGO
Status weterana oraz weterana poszkodowanego przyznaje, na wniosek żołnierza, w drodze decyzji administracyjnej, Minister Obrony Narodowej.
Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami(oryginałami lub kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) należy wysłać listem poleconym na adres:
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
 
We wniosku należy podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu kontaktowego.
1.    Procedura przyznawania statusu weterana.
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana są:
 1) wniosek o przyznanie statusu weterana
 2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
W przypadku braku możliwości wydania powyższego zaświadczenia, potwierdzonego pismem właściwego podmiotu, osoba ubiegająca się o przyznanie statusu weterana może ubiegać się o jego przyznanie na podstawie innych dokumentów lub dowodów poświadczających udział w działaniach poza granicami państwa.
 3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
Jednym z niezbędnych dokumentów wymaganych przez ustawę jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego tzw. zaświadczenie o niekaralności.
 
2.    Procedura przyznawania statusu weterana poszkodowanego.
Podstawą do ubiegania się o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są:
 1) wniosek o przyznanie statusu weterana poszkodowanego,
 2) zaświadczenie wydane odpowiednio przez:
a) dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił lub pełni służbę,
b) wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego;
 3) zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
 4)  protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej;
 5) orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu
z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
 6) decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.
 
 Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego zawiera informację o:
 1) procentowej wysokości uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze;
 2) wysokości dodatku weterana poszkodowanego.
Uwaga: dodatek weterana poszkodowanego przysługuje tylko osobie, która pobiera emeryturę lub rentę inwalidzką od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.
DecyzjaadministracyjnaMinistraObronyNarodowejprzyznającastatusweteranalubweteranaposzkodowanegozostanie przesłana zainteresowanemu listem poleconym za zwrotnympotwierdzeniemodbioru.
 Od wyżej wymienionych decyzji stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
III.      LEGITYMACJA WETERANA I LEGITYMACJA WETERANA POSZKODOWANEGO
Dokumentem potwierdzającym status weterana oraz weterana poszkodowanego jest odpowiednio legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego wydana przez Ministra Obrony Narodowej.  Legitymacje wydaje się w terminie do 60 dni od dnia wydania decyzji ostatecznej o przyznaniu statusu weterana albo weterana poszkodowanego.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz. U. poz. 229) wprowadza wzór legitymacji weterana i weterana poszkodowanego.
            Legitymacja weterana i weterana poszkodowanego zawiera imię i nazwisko osoby uprawnionej, numer ewidencyjny PESEL, serię i numer legitymacji oraz datę wydania, organ który ją wydał.
Legitymacja zostanie przesłana pocztą (na adres podany we wniosku). Będzie ją można również odebrać osobiście.
 
IV.      UPRAWNIENIA
 
1.         POMOC W FINANSOWANIU NAUKI DLA WETERANA POSZKODOWANEGO-ŻOŁNIERZA
Weteran poszkodowany-żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną
z wymienionych form kształcenia:
 1) naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 2) studia pierwszego stopnia;
 3) studia drugiego stopnia;
 4) jednolite studia magisterskie;
 5) studia podyplomowe.
       W ramach pomocy mogą być pokryte koszty:
1)     opłaty za naukę lub studia,
2)      przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły lub uczelni i z powrotem,
3)      zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia.
Pomoc przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego-żołnierza form kształcenia do wysokości 400% najniższej emerytury tj. 799,18 zł x 400% czyli 3196,72 zł.
Wysokość pomocy finansowej przysługuje na każdy rok szkolny lub akademicki przez cały czas trwania nauki lub studiów, nie dłużej niż w wymiarze określonym w programie nauczania lub w programie studiów.
Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę (Dz. U. poz. 187) określił warunki i tryb przyznawania pomocy oraz właściwość organów w tym zakresie, dokumenty stanowiące podstawę jej przyznawania oraz sposób i termin jej wypłaty, a także warunki zawieszania jej udzielania oraz zwrotu kosztów nauki lub studiów, przejazdów i zakwaterowania.
Pomoc przyznaje Minister Obrony Narodowej w drodze decyzji administracyjnej.
Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-żołnierza. Wniosek składa się do Ministra Obrony Narodowej w każdym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.
W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym powyżej, pomoc przyznawana jest na jeden semestr w bieżącym roku szkolnym lub akademickim. Pomoc przeznaczona na pokrycie opłat za naukę lub studia wypłacana jest w dwóch ratach do wysokości kosztów poniesionych na opłacenie danego semestru: pierwsza rata, za okres od września do stycznia, wypłacana jest w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym został złożony wniosek; druga rata, za okres od lutego do czerwca, wypłacana jest w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek.
Rata pomocy wypłacana jest w danym semestrze, po przedstawieniu:
-      aktualnego zaświadczenia o kontynuowaniu nauki lub studiów,
-      dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów na opłacenie danego semestru.
Jeżeli w danym roku szkolnym lub akademickim nauka obejmuje tylko jeden semestr, pomoc jest przyznawana i wypłacana w wysokości odpowiadającej jednej racie, w terminie odpowiednim do okresu odbywania nauki lub studiów.
Pomoc wypłacana jest w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-żołnierza.
Organem właściwym do wypłaty pomocy jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego, którego właściwość ustala się według miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego – żołnierza.
Koszty przejazdów z miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego-żołnierza do szkoły lub uczelni i z powrotem pokrywa się do wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego, z uwzględnieniem przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, po przedstawieniu przez weterana poszkodowanego-żołnierza właściwemu wojskowemu biuru emerytalnemu dokumentu potwierdzającego poniesienie kosztów przejazdu.
Koszty zakwaterowania w miejscowości, w której weteran poszkodowany-żołnierz pobiera naukę lub odbywa studia pokrywa się do wysokości określonej w dokumencie potwierdzającym poniesienie kosztu na zakwaterowanie po przedstawieniu tego dokumentu przez weterana poszkodowanego-żołnierza właściwemu wojskowemu biuru emerytalnemu. Pomoc w zakresie kosztów przejazdów i zakwaterowania wypłacana jest w terminie 14 dni od dnia złożenia dokumentów.
 
Pomoc ulega zawieszeniu:
-         w szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub
-         zdarzeniami losowymi
dotyczącymi weterana poszkodowanego-żołnierza powodującymi konieczność przerwania nauki lub studiów.
            Wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu, na wniosek zainteresowanego, do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów.
            Weteran poszkodowany- żołnierz informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej oraz przedstawia dokument potwierdzające stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowały przerwanie nauki lub studiów. W tym przypadku Minister Obrony Narodowej na wniosek zainteresowanego zawiesza wypłatę pomocy do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów.
 
Zwrot kosztów w przypadku nie ukończenia nauki
Poniesione przez organ koszty nauki lub studiów oraz przejazdów i zakwaterowania podlegają zwrotowi w przypadku nieukończenia nauki lub studiów z przyczyn leżących po stronie weterana poszkodowanego-żołnierza w terminie określonym w programie nauczania lub w programie studiów, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki lub studiów, o których mowa powyżej. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania. W tej sytuacji, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany – żołnierz informuje niezwłocznie o tym fakcie Ministra Obrony Narodowej.
 
Procedura przyznawania weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi pomocy finansowej na naukę.
Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-żołnierza do Ministra Obrony Narodowej w każdym roku szkolnym lub akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana, na adres:
 
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;
2) numer i datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza.
Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie wydane przez placówkę oświatową lub uczelnię, w której wnioskodawca zamierza rozpocząć lub kontynuować naukę lub studia, wraz ze wskazaniem liczby semestrów w danym roku szkolnym lub akademickim;
2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia Ministra Obrony Narodowej
o przerwaniu nauki w trakcie roku szkolnego lub akademickiego;
3) oświadczenie o formie wypłaty pomocy;
4) oświadczenie o zamiarze korzystania z pomocy w zakresie pokrycia kosztów:
a) opłat za naukę lub studia lub
b) przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni wraz ze wskazaniem przysługujących uprawnień do przejazdów ulgowych, lub
c) zakwaterowania w miejscowości, w której wnioskodawca pobiera naukę lub odbywa studia.
 
Od decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w przedmiotowej sprawie stronie służy prawo wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
2.          ZAPOMOGI
Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, lub weteran poszkodowany-żołnierz, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi:
-      na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
-                  w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania zapomóg weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom oraz sposobu tworzenia funduszu na zapomogi (Dz. U. poz. 105) określił warunki i tryb przyznawania zapomóg, dokumenty stanowiące podstawę ich przyznania, sposób przekazywania przyznanych zapomóg oraz sposób tworzenia funduszu na te zapomogi.
Zgodnie ze wskazanym rozporządzeniem organem właściwym w sprawie przyznania zapomogi jest Minister Obrony Narodowej.
Wniosek o przyznanie zapomogi weteran – żołnierz i weteran poszkodowany – żołnierz kieruje do Ministra Obrony Narodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi konieczność poniesienia wydatków lub zaistnienia zdarzenia określonego w ustawie, oświadczeniem o formie wypłaty zapomogi oraz oświadczeniem o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej z innego źródła z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na jeden z celów określonych w ustawie.
Warunkiem przyznania zapomogi weteranowi-żołnierzowi i weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi jest konieczność poniesienia wydatków pieniężnych z tytułu pokrycia kosztów określonych w ustawie, tj. na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek i stan zdrowia oraz kosztów zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza. Przy przyznawaniu zapomogi uwzględniane będą okoliczności mające wpływ na sytuację materialną weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza.Podstawą przyznania zapomogi będą dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wyżej wskazanych wydatków lub zdarzenia.
Organem właściwym do wypłaty zapomogi jest dyrektor wojskowego biura emerytalnego, którego właściwość ustala się według miejsca zamieszkania weterana poszkodowanego – żołnierza.
Wypłata zapomogi dokonywana będzie w formie gotówkowej lub bezgotówkowej stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana- żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza.
Procedura przyznawania zapomogi weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu - żołnierzowi.
Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana – żołnierza (dopiero po ukończeniu 65 roku życia) lub weterana poszkodowanego – żołnierza (wiek nie ma znaczenia) do Ministra Obrony Narodowej na adres:
Minister Obrony Narodowej
ul. Klonowa 1
00-909 Warszawa
 
Wniosek powinien zawierać w szczególności:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy;
2 numer i datę wydania legitymacji weterana- żołnierza lub weterana  poszkodowanego-żołnierza.
Do wniosku dołącza się:
1)    dokumenty potwierdzające konieczność poniesienia wydatków na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia lub zaistnienie zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana -żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza;
2)    oświadczenie o formie wypłaty zapomogi (forma gotówkowa lub bezgotówkowa);
3)    oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy pieniężnej na ten cel z innego źródła.
 
3.         UMUNDUROWANIE
 Weteran poszkodowany-żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej, któremu
w czasie pełnienia służby nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego, ma prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania takiego umundurowania i wyekwipowania. Kwestię tą reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy (Dz. U. poz. 289), (dotyczy to żołnierzy nadterminowych).
Określony w załącznikach do rozporządzenia asortyment umundurowania
i wyekwipowania zapewni weteranom poszkodowanym-żołnierzom możliwość noszenia tego umundurowania zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Umundurowanie i wyekwipowanie wyjściowe będzie wydawane w naturze, a prawo do jednorazowego bezpłatnego otrzymania tego umundurowania przysługuje weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, zwolnionemu z czynnej służby wojskowej, któremu w czasie pełnienia służby wojskowej nie przysługiwały należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego.
W przypadku braku możliwości dopasowania przedmiotów konfekcjonowanych, weteran poszkodowany-żołnierz otrzyma przedmioty szyte na miarę lub po dokonanych poprawkach krawieckich.
     W celu uzyskania powyższego świadczenia weteran poszkodowany-żołnierz składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania wraz z oświadczeniem, że w czasie pełnienia służby nie przysługiwały mu należności umundurowania i wyekwipowania wyjściowego. Wniosek ten jest przesyłany przez Komendanta WKU do dowódcy (szefa, komendanta) jednostki budżetowej, właściwego w sprawach zaopatrywania w dziale mundurowym, który dokonuje wyposażenia w umundurowanie i wyekwipowanie weterana poszkodowanego – żołnierza.
 
4.         ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU I ZAKWATEROWANIA NA UROCZYSTOŚĆ
Weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu,
z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej lub dowódców jednostek wojskowych - na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.
 Zwrot kosztów przysługuje za udział w nie więcej niż 2 uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury.
 Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.
 
5.         WOJSKOWA ASYSTA HONOROWA PODCZAS POGRZEBU
Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci. 
Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza.
W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.
 
6.         UHONOROWANIE
Dzień 29 maja ustanowiono Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.
Ustanowiono także wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje". Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa, może przyznać weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi, wojskową odznakę "Za Rany i Kontuzje".
Weteran lub weteran poszkodowany, będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 
7.         UPRAWNIENIA PRACOWNICZE
            Weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu odpowiednio w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej. W przypadku zbiegu prawa do tego samego uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno z nich, według wyboru uprawnionego.
            Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
Urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.
 
8.         UPRAWNIENIA DLA WETERANA POSZKODOWANEGO POBIERAJĄCEGO RENTĘ INWALIDZKĄ Z TYTUŁU URAZÓW LUB CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI PAŃSTWA
             Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin są to:
-      skierowanie na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego, jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego,
-      specjalne leczenie, przeszkolenia oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji
w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia,
-      korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli wymaga szczególnej opieki,
-      zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych
i telewizyjnych.
W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego.
 
9.         ULGA W PRZEJAZDACH ŚRODKAMI TRANSPORTU ZBIOROWEGO
Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:
-                  ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
-                  ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
a) 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych,
b) 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.
Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych, korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1, a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.
 
V.        ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ
Weteran poszkodowany jest uprawniony do:
- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej) w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, poza kolejnością;
- korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa powyżej, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej.
Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;
- korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, które pokrywa się z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym określił szczegółowe warunki otrzymywania tych świadczeń przez weteranów poszkodowanych, tryb postępowania w sprawie ich otrzymywania oraz sposób i tryb ich finansowania.
Powyższe świadczenia udzielane będą na zlecenie lekarza z podmiotu leczniczego, po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (w przypadku jego braku konsultanta krajowego), który potwierdzi konieczność wykonania świadczenia. Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia po uzyskaniu opinii konsultanta, przedłożonej przez podmiot leczniczy potwierdzi konieczność udzielenia wykonania świadczenia i skieruje osobę uprawnioną do podmiotu leczniczego w celu udzielenia świadczenia.
- bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji (tj. leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające), w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny dostępny w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń albo we wskazaniu określonym stanem klinicznym) oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia
w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.
Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków publicznych, z części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 969).Uprawniony żołnierz lub pracownik otrzymuje produkty lecznicze na podstawie recepty oznaczonej kodem uprawnienia ,,PO”. Apteka wydaje leki za darmo!.
- do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy o refundacji, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa. W przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych wówczas weteranowi poszkodowanemu służy prawo do dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych, określonego w przepisach ustawy o refundacji.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 21 marca 2012 r. sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-żołnierza w wyroby medyczne w przypadku, gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.
Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa w zakresie nie objętym limitem finansowania ze środków publicznych będzie realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny (lub konsultanta krajowego w przypadku jego braku). Podmiot leczniczy udziela wsparcia weteranowi poszkodowanemu w zakresie przygotowania wniosku, dokonania wyboru wyrobu medycznego, niezbędnych napraw i czynności serwisowych.
Weteran poszkodowany, za pośrednictwem podmiotu leczniczego składa pisemny wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, który rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
Wniosek weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia powinien zawierać:
1)       imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku, gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
2)       adres zamieszkania i numer telefonu;
3)       numer legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza;
4)       numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5)       rodzaj wyrobu medycznego;
6)       wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
Jednocześnie do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1)       kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej Ministrowi Obrony Narodowej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;
2)       kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 3, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;
3)       kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;
4)       ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.
 
VI.           UMIESZCZENIE W DOMU WETERANA 
Weteran i weteran poszkodowany mają prawo do umieszczenia poza kolejnością
w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy.
Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r.w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana określił sposób dofinansowania pobytu weterana żołnierza i weterana żołnierza poszkodowanego. 
 Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, jak również stosownie do § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, podstawą umieszczenia weterana lub weterana poszkodowanego  w Domu Weterana są następujące dokumenty: 
 
1.    Wniosek o skierowanie do zakładu, z którym może wystąpić:
1)       weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do Domu Weterana albo
2)       przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub
3)       inna osoba – za zgodą osoby wskazanej w lit. a albo b,
4)       podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej w lit. a albo b
 - do którego należy dołączyć:
a)         kartę oceny wystawioną przez:
 lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego - przed przyjęciem weterana lub weterana poszkodowanego do Domu Weterana, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do Domu Weterana pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel,
b)         zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do Domu Weterana ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
c)         wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez:
 pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo
 pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do domu Weterana przebywa.
2.    Skierowanie do Domu Weterana wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
1)      na pobyt stały  lub
2)      na czas określony.
3.    Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie do Domu Weterana, w szczególności:
1)      decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
W świetle regulacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach:
2)      wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 przedmiotowej informacji, składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru Domu Weterana przez weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu; 
3)      skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 niniejszej informacji, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, weteran lub weteran poszykowany albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi Domu Weterana (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego); 
4)      na podstawie przedmiotowych dokumentów weteran lub weteran poszkodowany jest przyjmowany do Domu Weterana w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania weteran lub weteran poszkodowany nie zostanie przyjęty do Domu Weterana z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez Dom Weterana. Weteran lub weteran poszkodowany skierowany powinien być przyjęty do Domu Weterana nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania; 
5)      kierownik Domu Weterana zawiadamia pisemnie weterana lub weterana poszkodowanego skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym weteran lub weteran poszkodowany przebywa, o terminie przyjęcia do Domu Weterana. O przyjęciu do Domu Weterana, kierownik Domu Weterana zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu. 
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa w uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.), niezależnie od oceny jego skali samodzielności określanej stosownie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
VII.         LEGITYMACJA UPRAWNIAJĄCA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej o których mowa powyżej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia-legitymacji osoby poszkodowanej poza granicami państwa. Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu określił podmiot uprawniony do wydania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu, o których mowa w art. 47 b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.
Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami należy przesłać na adres:
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
 
Wzór wniosku jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Do wniosku dołącza się:
1)      odpowiednio orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.zm.), potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienia służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;
2)       protokół powypadkowy;
3)       dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem;
4)       zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:
 1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
 2) upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.
     W przypadku utraty legitymacji lub upływu terminu jej ważności Minister Obrony Narodowej, na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej, wydaje nową legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku utraty legitymacji do wniosku należy dołączyć oświadczenie o utracie legitymacji i dwie podpisane fotografie, a w przypadku upływu terminu ważności legitymacji – wyłącznie odpowiednio orzeczenie albo zaświadczenie, o którym powyżej.
Wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej weteranom i weteranom poszkodowanym można uzyskać pod adresem:
 
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
tel. 261-879-505
e-mail: sekretariat.iwsz@wp.mil.pl
 
VIII. POMOC PSYCHOLOGICZNA
Weteran-żołnierz lub weteran poszkodowany-żołnierz oraz najbliżsi członkowie jego rodziny mają prawo poza kolejnością do bezpłatnej pomocy psychologicznej udzielanej przez:
1)       psychologów w jednostkach wojskowych,
2)       wojskowe pracownie psychologiczne,
3)       zakłady opieki zdrowotnej utworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,
jeżeli problemy zdrowotne żołnierza są związane z działaniami poza granicami państwa.
Tryb udzielania i zakres pomocy psychologicznej reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie pomocy psychologicznej udzielanej weteranowi-żołnierzowi lub weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi oraz najbliższym członkom jego rodziny (Dz. U. z 2012 r., poz. 291).
Do uzyskania pomocy psychologicznej poza kolejnością uprawnieni są żołnierze i pracownicy wojska, którzy uzyskali status weterana lub weterana poszkodowanego oraz najbliżsi członkowie ich rodzin jeżeli problemy, z którymi się zgłaszają, mają związek z wykonywaniem zadań poza granicami państwa.
 
Procedura udzielenia osobie uprawnionej pomocy psychologicznej.
1.     Podstawądoubieganiasięoudzieleniepomocypsychologicznejjest:
·         wprzypadkuweteranalubweteranaposzkodowanego
Ø        okazanie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego,
·         w przypadku najbliższych członków rodziny weterana lub weterana poszkodowanego
Ø        okazanie pisemnego oświadczenia weterana lub weterana poszkodowanego, zawierającego numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, o tym, że dana osoba spełnia warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art.4 pkt 12 ustawy o weteranach; lub
Ø      w przypadkach, gdy złożenie pisemnego oświadczenia przez weterana lub weterana poszkodowanego nie jest możliwe ze względu na jego stan zdrowia - złożenie przez członka rodziny pisemnej deklaracji, zawierającej numer legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego, że spełnia się warunki bycia najbliższym członkiem rodziny w rozumieniu art.4 pkt 12 ustawy o weteranach
2.     Osoba uprawniona może zgłosić się po pomoc psychologiczną bezpośrednio do psychologa jednostki wojskowej, wojskowej pracowni psychologicznej lub placówki medycznej. Do psychologa nie jest wymagane skierowanie.
3.     Wybór placówki świadczącej pomoc psychologiczną dla weterana lub weterana poszkodowanego zależy od jej dostępności (najbliżej miejsca zamieszkania) w danym momencie oraz zakresu pomocy:
·           zakres pomocy psychologicznej świadczonej w jednostkach wojskowych i wojskowych pracowniach psychologicznych obejmuje: diagnozę psychologiczną, konsultację, poradę, interwencję kryzysową, terapię krótkoterminową;
·           zakres pomocy psychologicznej świadczonej w resortowych placówkach medycznych obejmuje: diagnozę zaburzeń psychicznych, terapię indywidualną, terapię grupową, w tym terapię rodzinną.
4.     Przyjęcia w wyznaczonych miejscach będą realizowane w godzinach pracy psychologów.
5.     Częstotliwość, długośći ilość konsultacji określa indywidualnie prowadzący psycholog.
6.     Psycholog prowadzący, gdy uzna potrzebę zapewnienia osobie uprawnionej pomocy psychologicznej innego rodzaju niż sam może zrealizować, kieruje osobę uprawnioną do odpowiedniej placówki wystawiając opinię lub zalecenia.
 
IX.        DODATEK WETERANA POSZKODOWANEGO
Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego.
 Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.
Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura obowiązująca w dniu złożenia wniosku o wypłatę tego dodatku.
  Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:
 1) od 10 do 20% uszczerbku - 10% podstawy wymiaru;
 2) od 21 do 30% uszczerbku - 20% podstawy wymiaru;
 3) od 31 do 40% uszczerbku - 30% podstawy wymiaru;
 4) od 41 do 50% uszczerbku - 40% podstawy wymiaru;
 5) od 51 do 60% uszczerbku - 50% podstawy wymiaru;
 6) od 61 do 80% uszczerbku - 60% podstawy wymiaru;
 7) powyżej 80% uszczerbku - 80% podstawy wymiaru.
Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru, określonej powyżej.
Waloryzacji dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.
Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy - w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo
w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.
W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.